Obsah

Obecné zastupiteľstvo v Balážoch sa uznieslo dňa 9.10.2020 na nasledovných návrhoch VZN

Za:               4 poslanci

Proti:           0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

VZN č.1-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.2-2020 daň za psa

VZN č.3-2020 daň z nehnutelnosti

VZN č.4-2020 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi obce